Ogresgala pamatskolas 2022./2023.m.g. pašnovērtējuma ziņojums

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2018/08/Pasvertejuma_zinojums-23_1.pdf