Informācija vecākiem

No 2021.gada 25. janvāra Ogres novada pašvaldība nodrošina iespēju saņemt brīvpusdienas gatava ēdiena vai pārtikas paku veidā uz laiku, kamēr mācību process tiek organizēts attālināti.

Saskaņā ar domes lēmumu brīvpusdienas gatava ēdiena vai pārtikas paku veidā varēs saņemt:

 • visu Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu 1. – 4. klašu skolēni neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas uz attālinātā mācību procesa laiku, sākot no 2021. gada 25. janvāra;
 • Ogres novadā deklarētie skolēni ar invaliditāti, skolēni no ģimenēm ar trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes vai daudzbērnu ģimenes statusu.

Lai saņemtu brīvpusdienas, izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāaizpilda pieteikums, izmantojot tiešsaistes formu https://forms.gle/MahDaRDp5xSyGfL96, ne vēlāk kā līdz darba dienas plkst. 16.00, lai nākamajā darba dienā saņemtu brīvpusdienas.   …turpināt lasīt…

IEVĒROSIM DROŠĪBU, SARGĀSIM SEVI UN CITUS – MĀCĪSIMIES KLĀTIENĒ!

Informācija izglītojamajiem un vecākiem:

 • Mācību stundas notiek pēc saraksta. Mācību laikā katra klase atrodas savā telpā (izņēmums dodoties uz dabas zinību, angļu valodas, mājturības un tehnoloģiju, sporta, mūzikas un datorzinību stundām).
 • Starpbrīžu laikā skolēni atrodas norādītajās vietās, ievērojot distancēšanās noteikumus.
 • Mācību procesa laikā (arī starpbrīžos) skolēni nedrīkstēs iet ārpus skolas. Mācību stundu laikā ārpus skolas teritorijas dodas tikai skolotāja pavadībā uz āra nodarbībām un sporta stundām.
 • 1. klases skolēnus vecāki atved līdz skolas galvenajai ieejai, kur bērnu sagaida klases audzinātāja.
 • Pēc mācību stundām vecāki bērnus sagaida pie skolas ārdurvīm.
 • Sarunai ar skolotāju vecākiem jāzvana klases audzinātājai, lai vienotos par tikšanās laiku.
 • Septembrī ēdināšanā ierastajā kārtībā. 1.– 4.klases skolēniem pusdienu ēdināšana bez izmaiņām.
 • No oktobra ēdināšanā būs izmaiņas, jo mainās ēdinātājs. Līdz ar to 5.- 9.klašu skolēniem pusdienas maksās 1,50 eiro. Visiem skolēniem būs iespēja ēst launagu, maksa 0,65 eiro. Samaksa būs laicīgi jāveic ēdinātāja norādītajā kontā.
 • Ar higiēnas pasākumiem var iepazīties skolas mājas lapas aktualitātēs Kārtība, kādā Ogresgala pamatskolā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid – 19 infekcijas izplatības ierobežošanai”
 • septembra norises kārtība tiks ievietota mājas lapā.

Informācija skolēniem un vecākiem, uzsākot mācību gadu

 • 2020./2021. mācību gadu plānojam uzsākt klātienē.
 • 1.septembrī notiks Zinību dienas pasākumu skolēniem. Vecākus aicinām izvērtēt klātbūtnes nepieciešamību un pasākuma laikā uzturēties attālināti.
 • Skolēnu ēdināšanā būs izmaiņas.
 • Par izmaiņām mācību darba organizācijā un epidemioloģiskajiem drošības pasākumiem tiks informēti gan skolēni, gan vecāki, gan skolas darbinieki pēc 20.augusta.

Lūgums vecākiem, kuru bērni izmantos sabiedrisko transportu, laicīgi iegādāties bērnam sejas aizsargmasku!

Ogres novada izglītības pārvaldes informācija vecākiem un skolēniem

Saskaņā ar pašvaldības 2017.gada 19.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem” (protokols Nr.12; 25.§) Ogres novada izglītojamajiem, kuri klātienē mācās vispārējās izglītības iestādēs, kuras atrodas Ogres novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, braukšanai mācību gada laikā no dzīvesvietas līdz izglītības iestādei un atpakaļ, ja braukšanai izmanto sabiedrisko transportlīdzekli, piešķir braukšanas maksas atvieglojumus 100% apmērā no braukšanas izdevumiem 14 (četrpadsmit) braucieniem nedēļā.

Ārkārtas situācijas laikā skolēni mācās attālināti, interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācības klātienē arī nenotiek.   …turpināt lasīt…

Arhīvs

Ogresgala pamatskola - © 2021