Izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšana 10 ballu skalā

./Vertesana_10_ballu_skala_Pamatskolai.pdf