Izglītojamo mācību snieguma vērtēšanas kārtība

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/09/Macibu_snieguma_vertesanas_kartiba4915.docx