Ogresgala pamatskolas sporta zāles iekšējās kārtības noteikumi sporta zāles īrniekiem.

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/10/kartibas_noteikumi_sporta_zales_irniekiem.doc