Iekšējās kārtības un drošības noteikumi

http://www.ogp.lv/wp-content/uploads/2023/10/Ieksejas_kartibas_un_drosibas_noteikumi.docx